regulamin

Regulamin sklepu

REGULAMIN
Właścicielem, Sprzedawcą oraz Administratorem Sklepu jest: Paula Knap z siedzibą w Koszalinie pod adresem:
ul.Tadeusza Rejtana 5/10, 75-507 Koszalin, e-mail: knappaula.dietety@gmail.com
Wyłączne prawo do prowadzenia wskazanego powyżej sklepu, ma Paula Knap zwany w niniejszym regulaminie Sprzedawcą.

1. Sklep internetowy dostępny pod adresem: knappaula-dietetyk.com prowadzony jest przez Paulę Knap.

2. Regulamin sporządzony jest w języku polskim i stanowi wzorzec umowy zawieranej na odległość, zgodnie z obowiązującymi powszechnie przepisami prawa polskiego.

3. W celu zawarcia Umowy ze Sprzedawcą, Kupujący może skorzystać z prawa do negocjacji warunków umowy lub zawrzeć ze Sprzedawcą Umowę w oparciu o niniejszy Regulamin.

4. Treść Regulaminu, w przypadku odrębnej decyzji Kupującego stanowi treść zawartej Umowy pomiędzy Stronami. Treść Umowy zostaje stosownie do obwiązujących przepisów utrwalona oraz udostępniona Kupującemu na trwałym nośniku, w celu zagwarantowania Kupującemu możliwości powołania się na niego w razie potrzeby.

5. Sprzedaż prowadzona jest na terenie Rzeczpospolitej Polski.

6. Klient ma możliwość zapoznania się z kodeksem dobrych praktyk przedsiębiorców. Kodeks dobrych praktyk znajduje się w ustawie z dnia 23 sierpnia 2007r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym. Aktualne brzmienie Ustawy jest dostępne pod adresem http://isap.sejm.gov.pl/
7. Wszystkie produkty oferowane w sklepie PAULA KNAP DIETETYK są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

8. Sprzedawca ma obowiązek dostarczenia Kupującemu produktów bez wad.

9. Przedmiotem działalności Sklepu internetowego Paula Knap Dietetyk jest sprzedaż detaliczna e-booków, planów żywienia i szkoleń za pośrednictwem sieci Internet.

10. Ceny podane na stronie Sklepu www.knappaula-dietetyk.com wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.

11. Kupujący może składać zamówienia w Sklepie 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu poprzez stronę internetową www.knappaula-dietetyk.com
12. Biuro Obsługi Klienta znajduje się pod adresem siedziby firmy opisanym w Regulaminie.

13. Zgodnie z przepisami prawa Klientowi będącemu Konsumentem w myśl art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. z 2014 r. poz. 827 z późn. zm.) o prawach Konsumenta, przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość bez podawania przyczyny.
14. Zgodnie z art. 38 pkt. 13 ustawy o prawach konsumenta – „ o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.” – w takiej sytuacji prawo odstąpienia nie przysługuje.
15. W przypadku otrzymania wadliwego produktu możliwe jest złożenie reklamacji. W tym celu należy zgłosić się do Biura Obsługi Klienta telefonicznie lub mailowo, zgodnie z danymi zawartymi na stronie www.knappaula-dietetyk.com Każda reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni roboczych.

16. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą właściwe przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

17. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Kupującego będącego jednocześnie Konsumentem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.), przysługujących mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.

18. Konsument w sytuacji sporu ze Sprzedawcą ma możliwość polubownego załatwienia sprawy poprzez:
a) zwrócenie się do stałego polubownego sądu konsumenckiego
b) mediację
c) zwrócenie się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej
d) uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu od Federacji Konsumentów, korzystając z bezpłatnej infolinii konsumenckiej 800 007 707.

19. Nazwa Sklepu internetowego i adres pod którym jest dostępny: www.knappaula-dietetyk.com oraz wszelkie materiały w nim się znajdujące stanowią przedmiot prawa autorskiego i podlegają ochronie prawnej. Wykorzystywanie i rozpowszechnianie ich bez zgody właściciela sklepu jest zabronione.

20. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 1 września 2023 roku.

Scroll to Top